Хүний нөөцийн бодлого

зорилт

  • Хүний нөөцийн үйл ажиллагааг хууль эрх зүйн дагуу удирдан зохион байгуулах
  • Байгууллагын хүний нөөцийг стратеги зорилго, төлөвлөгөөнд нийцүүлэн чадваржуулах
  • Компаний хүний нөөцийн хөгжлийг дэмжих
  • Ажилтнуудын бүтээмжийг дээшлүүлэх
  • Компаний дотоод дүрэм журмын хэрэгжилтийг хангах