Мэдээгүйжүүлэг-Эрчимт эмчилгээний тэргүүлэх зэргийн эмч